test

24 June 2021

ทีม OASYS นำโดย ผศ. ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐร่วมประชุมหน่วยงานภาครัฐฯ เตรียมพรัอมการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ รองรับสถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพเหตุการณ์

ใส่ความเห็น