CMDDi Privacy Policy

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศนโยบายฉบับใหม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ท่านทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (https://www.CMDDi.go.th) ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงวิธีที่ท่านจะเข้าถึง และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริการบนเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้น  และครอบคลุมผู้ใช้บริการทั้งบุคคลทั่วไป บุคลากรของสำนักงาน และบุคคลกรของหน่วยงานอื่นที่ให้และใช้ข้อมูลที่ดูแลโดยสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เว็บไซต์รวบรวม

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บข้อมูล สำนักงานเก็บข้อมูลทั้งแบบไม่ระบุตัวตน และ แบบระบุตัวตนโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่ท่านใช้อยู่ วิธีนี้ช่วยให้สำนักงานสามารถนำเสนอบริการ และ ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการได้ 

สำหรับข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือสามารถใช้ระบุตัวตนได้ สำนักงานจะปฏิบัติเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 

ข้อมูลที่ท่านสร้างหรือมอบให้กับเว็บไซต์

เมื่อเข้าใช้บริการของสำนัก ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยู่ การลงทะเบียน หรือข้อมูลการชำระเงิน กับสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานสามารถประมวลผล และให้บริการกับท่านได้ โดยท่านอาจจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเว็บไซต์ โดยสำนักงานจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านสร้าง อัปโหลด หรือรับมาจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการของสำนักงานด้วย ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว การลงทะเบียน เป็นต้น

ข้อมูลที่เรารวบรวมเมื่อท่านใช้บริการของเรา

สำนักงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เพื่อให้สำนักงานสามารถให้บริการ และปรับปรุงการให้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่สำนักงานรวบรวมในบันทึกเครื่องให้บริการ ได้แก่ ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ประเภทและการตั้งค่าอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเครือข่าย สำนักงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ผู้อ้างอิงของคำขอของท่าน

ข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์

สำนักงานใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลให้บริการของเราทำงานตามที่คาดหวังไว้ด้วย เช่น การติดตามการหยุดให้บริการหรือการแก้ปัญหาที่ท่านรายงานถึงสำนักงาน และสำนักงานใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น ศึกษาหน้าเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้แล้วเกิดปัญหามากที่สุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ

สำนักงานใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมมาจากบริการที่มีเพื่อช่วยสำนักงานพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น การศึกษาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพ

สำนักงานใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการวัดผลเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ เช่น สำนักงานวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซต์ สำนักงานใช้เครื่องมือหลายอย่างในการดำเนินการนี้ รวมถึง Google Analytics เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับท่าน

สำนักงานใช้ข้อมูลที่สำนักงานรวบรวม เช่น ที่อยู่อีเมล เพื่อโต้ตอบกับท่านโดยตรง เช่น เราอาจส่งการแจ้งเตือนให้ท่านเมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่ท่านสนใจ หรือสำนักงานอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการที่กำลังจะเกิดขึ้น และหากท่านติดต่อสำนักงานผ่านช่องทางเช่น ระบบจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานจะบันทึกคำขอของท่านไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ท่านพบ

ข้อมูลเพื่อปกป้องสำนักงาน ผู้ใช้ และสาธารณชน

สำนักงานใช้ข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการของสำนักงาน ซึ่งรวมถึงการตรวจหา การป้องกัน และการตอบสนองต่อการประพฤติมิชอบ การละเมิด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และปัญหาทางเทคนิคที่อาจเป็นอันตรายต่อสำนักงาน ผู้ใช้ หรือสาธารณชน 

สำนักงานจะขอคำยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การจัดการ การตรวจสอบ และการปรับปรุงข้อมูลของท่าน

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ท่านจะตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลได้โดยไปยังบริการที่ท่านใช้ 

การลบข้อมูลของท่าน

สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะคงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบของสำนักงาน เพื่อการทำงานและประมวลผลที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานอาจจะทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านแทน

การส่งต่อข้อมูลของท่าน

สำนักงานจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลทั่วไปนอกสำนักงาน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

สำนักงานจะส่งต่อข้อมูลเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

สำนักงานจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกสำนักงาน เมื่อสำนักงานได้รับคำยินยอมจากท่าน เช่น การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกที่จัดทำบริการให้กับสำนักงาน เป็นต้น

สำหรับการประมวลผลหรือการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก

สำนักงานส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานอื่น หรือ บริษัทและองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประมวลผลข้อมูล หรือให้บริการแก่ท่านโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้สำนักงานบรรลุพันธกิจของสำนักงาน โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักงาน รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

สำนักงานจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกสำนักงานหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ รวมถึงการป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสำนักงาน ผู้ใช้ หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย

สำนักงานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่สำนักงานเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  • สำนักใช้การเข้ารหัสลับเพื่อดูแลให้ข้อมูลของท่านเป็นส่วนตัวระหว่างการส่ง
  • สำนักให้บริการความปลอดภัยมากมาย เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย และการยืนยันตัวโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสำนักงานพื่อช่วยปกป้องบัญชีของท่าน
  • สำนักงานตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • สำนักงานจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของสำนักงาน ที่ต้องการข้อมูลนั้นเพื่อการประมวลผลข้อมูล โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การเก็บข้อมูล

สำนักงานจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องให้บริการของสำนักงานและมีระบบสำรองข้อมูลบางส่วนในเครื่องให้บริการภายนอกสำนักงาน โดยการเก็บข้อมูลในสำนักงานมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกที่ได้มาตรฐาน และตามข้อกำหนดของกฎหมาย ส่วนการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องให้บริการภายนอกสำนักงาน จะจัดเก็บในเครื่องให้บริการของผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐาน และมีการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องการเข้าถึงเนื้อหาภายในข้อมูล การเก็บข้อมูลในเครื่องให้บริการภายนอกสำนักงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery plan best practices)

เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับบริการทั้งหมดที่สำนักงานและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานให้บริการ รวมถึงเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ที่ให้บริการในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้

สำนักงานเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว สำนักงานจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน สำนักงานจะระบุวันที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดไว้เสมอและเรามีบันทึกเอกสารอื่นๆ ไว้ให้ท่านอ่านด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำนักงานจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สำหรับบริการบางอย่างอาจรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

แหล่งที่มาที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ

เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะหรือจากแหล่งที่มาสาธารณะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา 

ข้อมูลของท่านที่สำนักงานใช้เพื่อให้บริการของสำนักงาน

ตัวอย่างของวิธีที่สำนักใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการของสำนักงานมีดังนี้

  • สำนักงานใช้ที่อยู่ IP ที่กำหนดขอบเขตการให้บริการบางประเภท เช่น บริการที่ต้องใช้บริการเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครือข่ายของสำนักงาน เป็นต้น
  • สำนักงานใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ในอุปกรณ์เพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านคือผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงบริการของสำนักงาน โดยผ่านการยืนยันตัวบุคคลของสำนักงาน

โดยการใช้ข้อมูลของท่าน จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการใช้ตามที่จำเป็น

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อดูแลให้บริการของเราทำงานได้อย่างที่ตั้งใจ

เช่น สำนักงานตรวจสอบระบบของเราอยู่เสมอเพื่อตรวจหาปัญหา และหากสำนักพบสิ่งผิดปกติในบางฟีเจอร์ การตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมที่รวบรวมไว้ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นช่วยให้สำนักงานแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

การเก็บข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุง

เช่น เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์วิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับบริการของสำนักงาน และการวิเคราะห์ช่วยสำนักงานสร้างบริการที่ดียิ่งขึ้นได้ เช่น การวิเคราะห์อาจช่วยให้สำนักงานทราบว่าผู้คนต้องใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการบางอย่าง หรือทำขั้นตอนบางอย่างไม่ได้เลย จากนั้นสำนักงานจะได้ออกแบบบริการดังกล่าวใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมให้ดียิ่งขึ้น

การเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อถือได้

ตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่สำนักงานใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้บริการของสำนักปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ IP และคุกกี้เพื่อป้องกันการละเมิดแบบอัตโนมัติ การละเมิดนี้เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งสแปมไปยังผู้ใช้บริการ หรือการยับยั้งการเข้าถึงโดยเรียกใช้การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)

การตรวจหาการละเมิด

เมื่อสำนักงานตรวจพบสแปม มัลแวร์ เนื้อหาผิดกฎหมาย และการละเมิดรูปแบบอื่นๆ ในระบบซึ่งละเมิดนโยบายของสำนักงาน สำนักงานอาจปิดการเข้าถึงระบบของสำนักงานของท่านหรือดำเนินการอย่างอื่นตามความเหมาะสม ในบางกรณี สำนักงานอาจรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมด้วย

กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

เช่นเดียวกับหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลอื่น ๆ สำนักงานมักได้รับคำขอจากรัฐบาลและศาลให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ การปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายเหล่านี้ตั้งอยู่บนรากฐานของการเคารพในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเก็บไว้กับสำนักงาน ทีมกฎหมายของสำนักงานตรวจสอบคำขอทุกรายการ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นคำขอประเภทใด เพื่อให้มั่นใจว่าคำขอนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระซึ่งส่งมายังคอมพิวเตอร์ของท่านเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของท่านไว้ คุกกี้อาจจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ไว้ ท่านกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานผิดปกติหากไม่มีคุกกี้ 

อุปกรณ์

อุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึงบริการของสำนักได้ เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต ลำโพงอัจฉริยะ และสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลไม่ได้

นี่คือข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับผู้ใช้โดยไม่ได้ระบุหรืออ้างอิงถึงตัวตนของผู้ใช้แต่ละบุคคลอีกต่อไป

ที่อยู่ IP

อุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจำ เรียกว่า ที่อยู่ Internet Protocol (IP) เนื่องจากโดยปกติแล้ว หมายเลขเหล่านี้มักกำหนดตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ IP จึงมักสามารถใช้ระบุตำแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

นี่คือข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่สำนักงานและเป็นการระบุถึงตัวท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักงานเชื่อมโยงถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น  ต้นกำเนิดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา หรือข้อมูลเพศสภาพ

บัญชีผู้ใช้ของสำนักงาน

คือบัญชีบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกโดยสำนักงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ และ ผู้ใช้ของสำนักงาน โดยเป็นบัญชีส่วนบุคคลที่จำเพาะ และใช้อ้างอิงถึงตัวบุคคลได้

บันทึกเครื่องให้บริการ

เครื่องให้บริการของเราจะบันทึกคำขอหน้าเว็บของผู้ใช้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว บันทึกเซิร์ฟเวอร์รวมถึงคำขอเว็บไซต์ของท่าน ที่อยู่ Internet Protocol ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำขอของท่าน ตลอดจนคุกกี้หนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นที่สามารถระบุเบราว์เซอร์ของท่านได้

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันคือสตริงอักขระที่ใช้เพื่อให้ระบุเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวระบุต่างๆ จะแตกต่างกันไปในด้านความถาวร ความสามารถในการรีเซ็ตตัวระบุโดยผู้ใช้ และรูปแบบการเข้าถึง

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการตรวจหาการประพฤติมิชอบ การจำค่ากำหนด เช่น ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุกกี้จัดเก็บไว้จะช่วยให้เว็บไซต์แสดงเนื้อหาในเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น ท่านกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ แต่ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบางบริการของสำนักได้

ข้อมูลการปรับปรุงรุ่น

CMDDi-P20200301 – ประกาศใช้นโยบายฉบับแรก